14 grudzień 2017, czwartek 17:43
Oferta dla nauczycieli 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 września 2017 00:00
DLA NAUCZYCIELI - OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

FORMA

NAZWA

MIEJSCE REALIZACJI

PORADY

I

KONSULTACJE

Rozwiązywanie indywidualnych problemów w relacjach z uczniami i rodzicami

NA TERENIE PP-P

Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

GRUPY WSPARCIA

Grupy wsparcia dla: psychologów, pedagogów, logopedów

NA TERENIE PP-P

WARSZTATY

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Warsztaty surdopedagogiczne – uczeń z wadą słuchu w szkole

Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola i wczesnej edukacji

Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu (cykl 3 spotkań)

Ryzykowne zachowania – problem dopalaczy

Prowadzenie mediacji z rodzicami

Jak radzić sobie z emocjami dziecka

Praca z dzieckiem słabowidzącym

Motywowanie i pokonywanie oporu wśród uczniów

Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole

WYKŁADY

Praca z dzieckiem dyslektycznym

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I NA TERENIE PP-P

 

Praca z dzieckiem z ADHD

Aktywizujące metody nauczania

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym

Zapobieganie przemocy wobec dzieci

Dostosowanie wymagań szkolnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na terenie szkoły

Adaptacja dziecka w środowisku szkolnym

Współpraca rodziców ze szkołą jako wsparcie procesu edukacyjnego

Zespół Aspergera - co nauczyciel powinien wiedzieć (dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum)

Dziecko z depresją w szkole

Socjometria – czym jest socjometria i jak ją stosować

NA TERENIE PP-P

WYKŁADY
Z
ELEM. WARSZTATÓW

Interpretowanie opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I NA TERENIE PP-P

Autyzm - co nauczyciel powinien wiedzieć (dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum)

Ocenianie czytania i wypowiedzi pisemnych uczniów z wadami wymowy

Zespół Aspergera, autyzm - co nauczyciel powinien wiedzieć (dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum)

Profilaktyczny program badawczy „Idę do szkoły” opracowany  na podstawie Skali Ryzyka Dysleksji prof. M. Bogdanowicz

Żałoba w społeczności szkolnej

Poprawiony: sobota, 16 września 2017 19:08