17 sierpień 2017, czwartek 17:15
Oferta dla nauczycieli 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
piątek, 23 października 2015 08:47
DLA NAUCZYCIELI - OFERTA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

FORMA

NAZWA

MIEJSCE REALIZACJI

PORADY

I

KONSULTACJE

Rozwiązywanie indywidualnych problemów w relacjach z uczniami i rodzicami

NA TERENIE PP-P

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

GRUPY WSPARCIA

Grupy wsparcia dla: psychologów, pedagogów, logopedów

NA TERENIE PP-P

WARSZTATY

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Warsztaty surdopedagogiczne – uczeń z wadą słuchu w szkole

Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola i wczesnej edukacji

Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu (cykl 3 spotkań)

Ryzykowne zachowania – problem dopalaczy

WYKŁADY

Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole

Praca z dzieckiem dyslektycznym

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I NA TERENIE PP-P

 

Uczeń trudny w szkole

Praca z dzieckiem z ADHD

Praca z dzieckiem słabowidzącym

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym

Zapobieganie przemocy wobec dzieci

Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży – autoagresja, zachowania suicydalne

Dostosowanie wymagań szkolnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z depresją w szkole

Socjometria – czym jest socjometria i jak ją stosować

NA TERENIE PP-P

WYKŁADY
Z
ELEM. WARSZTATÓW

Interpretowanie opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Autyzm - co nauczyciel powinien wiedzieć (dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum)

Zespół Aspergera, autyzm - co nauczyciel powinien wiedzieć (dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum)

Profilaktyczny program badawczy „Idę do szkoły” opracowany  na podstawie Skali Ryzyka Dysleksji prof. M. Bogdanowicz

Poprawiony: czwartek, 15 września 2016 13:57